preloader

STADGAR

Ideel Förening "Nash MeetUp" med hemort i Stockholm Stad

Organisationsnummer 802525-5459
Föreningen bildades den 15-07-2019
Stadgarna antogs den 18-06-2020

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1 Ändamål

Föreningen är en politiskt och religiöst obunden ideell förening vars huvudsakliga ändamål att bedriva utbildnings- och integrationsverksamhet i form av ett multikulturellt centrum.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att organisera olika evenemang, både online och offline, där man utbildar genom att hålla föreläsningar, skapa diskussionsforum och nätverk, ge verktyg och olika resurser för att nyanlända och etablerade personer kan träffas och lära av talare och av varandra. Föreningen vänder sig i stort sett till människor som pratar ryska i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen skall aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.

§ 2 Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

§ 3 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

§ 4 Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av styrelsens två ledamöter i förening samt ensamt av ordförande.

§ 5 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

§ 6 Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Tolkningsföreträde ligger hos föreningens revisor om sådan finns.

§ 7 Tvister

Interna tvister mellan medlemmar gällande föreningens verksamhet prövas av styrelsen vid nästa styrelsemöte.

§ 8 Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.

§ 9 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst två tredjedelar (2/3) av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av styrelsen.

§ 10 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst två tredjedelar (2/3) av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens eventuellt överblivna ägodelar skänkas till Svenska Röda Korset och tillgångar till UNICEF Sverige. Föreningens handlingar m.m. skall arkiveras på Stockholms stadsarkiv.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

§ 11 Medlemskap

Förening är öppen för alla fysiska personer som delar föreningens intresse. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter samt verka i enlighet med föreningens syfte och mål. Personen blir medlem och förs in i föreningens medlemsförteckning när medlemsavgiften är erlagd. Medlemsavgiften återbetalas ej. Beslut om medlemsavgifterna fattas av årsmöte. Styrelsen skall godkänna alla medlemskap.

§ 12 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen via e-post: member@nashmeetup.se och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlemmar som inte har betalt sin medlemsavgift får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

§ 13 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens eller dess medlemmars intressen. Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst fjorton (14) dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre (3) dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.

§ 14 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna. Medlem har rätt till information om föreningens angelägenheter.

Medlem har ej rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

Medlem skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan. Medlem skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen.

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

§ 15 Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av juni månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast två (2) veckor före mötet tillställas medlemmarna via e-post. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening, eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar, skall det anges i kallelsen.

§ 16 Förslag till motioner att behandlas av årsmöte

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

§ 17 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan ej utövas genom ombud.

§ 18 Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 19 Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 9 § och 10 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet. Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 20 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

§ 21 Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av protokolljusterare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Årsmötets behöriga utlysande
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 9. Styrelsens ekonomisk berättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner)
 12. Fastställande av medlemsavgifter
 13. Val av föreningens ordförande för en tid av två (2) år
 14. Val av övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande

Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

§ 22 Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en fjärdedel (1/4) av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom fjorton (14) dagar utlysa sådant möte att hållas inom två (2) månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju (7) dagar före mötet på det sätt styrelsen bestämt. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen göra detta. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt och om beslutsmässighet vid extra årsmöte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.

STYRELSEN

§ 23 Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av minst 3 och max 10 ledamöter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva.

§ 24 Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall, inom ramen för dessa stadgar, svara för föreningens verksamhet, verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas; verkställa av årsmötet fattade beslut; planera, leda och fördela arbetet inom föreningen; ansvara för och förvalta föreningens medel; förbereda årsmöte.

§ 25 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsemöten ska hållas varje månad med undantag för juli månaden. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden, sekreterare och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

§ 26 Ordförande

Styrelseordförande utses av årsmöte. Ordförande bestämmer hur ofta styrelsen skall hålla möten samt när nästa planerade möte skall äga rum. Ordförande sammankallar extra styrelsemöte. Ordföranden leder styrelsens arbete och övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelseledamöter enligt styrelsens bestämmande.

§ 27 Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till enskild medlem. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Stadgarna reviderades den 18-06-2020